AMPS | KE8QZC | SFW | TSW
ORCID iD icon

Syllabus: [pdf] [tex]

Exams
Exam 1 [pdf] [tex]
Exam 2 [pdf] [tex]
Exam 3 [pdf]

Homework
Homework 1 (due 24 January) (solution: [pdf] [tex]): [pdf] [tex]
Homework 2 (due 31 January) (solution: [pdf] [tex]): [pdf] [tex]
Homework 3 (due 7 February) (solution: [pdf] [tex]): [pdf] [tex]
Homework 4 (due 19 February) (solution: [pdf] [tex]: [pdf] [tex]
Homework 5 (due 28 February) (solution: [pdf]): [pdf] [tex]
Homework 6 (due 5 March) (solution): [pdf] [tex]
Homework 7 (due 26 March) (solution: [pdf] [tex]): [pdf] [tex]
Homework 8 (due 2 April) (solution): [pdf] [tex]
Homework 9 (due 11 April) (solution): [pdf] [tex]
Homework 10 (due 18 April) (solution): [pdf] [tex]
Homework 11 (due by last day of finals) (solution): [pdf] [tex]

Quizzes
Quiz 1 (25 January): [pdf] [tex]
Quiz 2 (8 February): [pdf] [tex]
Quiz 3 (19 February): [pdf] [tex]
Quiz 4 (21 February): [pdf] [tex]
Quiz 5: [pdf]
Quiz 6: [pdf]
Quiz 7: [solution]
$\vdots$
Quiz 11: [solution]

Labs
Lab 5 (due 29 March): [pdf] [tex]
Lab 6 (due 5 April): [pdf] [tex]
Lab 7 (due 23 April): [pdf] [tex]
Lab 8 (due by last day of semester): [pdf] [tex]

Notes
Problems from 22 January 2018: [pdf] [tex]
Problems from 24 January 2018: [pdf] [tex]
Solution of chemistry problem from 24 January 2018: [pdf] [tex]
In-class lab file from 8 February: [mcdx]
In-class lab file from 15 February: [mcdx]
In-class lab file from 22 February: [mcdx]